معنی فارسی کلمه Algorithmic

الگوریتمی‌.

کاربرد Algorithmic در جمله

1. ” Tim The adjective is Algorithmic – for example , “Google has made many Algorithmic changes .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.