معنی فارسی کلمه Algeria

الجزیر

کاربرد Algeria در جمله

1. a series of mountain ranges that extend across Morocco , Algeria , and Tunisia .

2. Japanese but maybe if I mean you know Algeria or something like

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.