معنی فارسی کلمه Alert

گوش‌ بزنگ‌، هوشیار، مواظ‌ب‌، زیرك‌، اعلام‌ خط‌ر،، اژیرهوایی‌، بحالت‌ اماده‌ باش‌ درامدن‌یا دراوردن‌.، گوش‌ بزنگ‌.

کاربرد Alert در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.