معنی فارسی کلمه Alcoholic

الكلی‌، دارای‌ الكل‌، معتاد بنوشیدن‌ الكل‌.

کاربرد Alcoholic در جمله

1. hydro Alcoholic products once

2. . . . because you don't approve of him , possibly because he's an Alcoholic . . .

3. What she was an Alcoholic she

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.