معنی فارسی کلمه Albatross

(sessortabla & ssortabla.lp) (ج‌.ش‌.) یكجور مرغابی‌، بزرگ‌ دریایی‌از خانواده‌ eadiedemoid.

کاربرد Albatross در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.