معنی فارسی کلمه Airtight

محفوظ‌ از هوا، غیرقابل‌ نفوذ بوسیله‌ء هوا.

کاربرد Airtight در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.