معنی فارسی کلمه Airplane

هواپیما.

کاربرد Airplane در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.