معنی فارسی کلمه Aim

(.iv &.tv): دانستن‌، فرض‌ كردن‌، ارزیابی‌ كردن‌، شمردن‌،، رسیدن‌، نائل‌ شدن‌(به‌)، به‌ نتیجه‌ رسیدن‌، قراول‌ رفتن‌،، قصد داشتن‌، هدف‌ گیری‌ كردن‌، نشانه‌ گرفتن‌.(.n): حدس‌،، گمان‌، جهت‌، میدان‌، مراد، راهنمایی‌، رهبری‌، نشان‌،، هدف‌، مقصد.

کاربرد Aim در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.