معنی فارسی کلمه Aground

بزمین‌، بگل‌ نشسته‌، درزمین‌.

کاربرد Aground در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.