معنی فارسی کلمه Agriculture

فلاحت‌، زراعت‌، كشاورزی‌، برزگری‌.

کاربرد Agriculture در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.