معنی فارسی کلمه Agreement

سازش‌، موافقت‌، پیمان‌، قرار، قبول‌، (د.) مط‌ابقه‌ء، نحوی‌، (حق.) معاهده‌ و مقاط‌عه‌ء، توافق‌.

کاربرد Agreement در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.