معنی فارسی کلمه Agile

چابك‌، زرنگ‌، فرز، زیرك‌، سریع‌الانتقال‌.

کاربرد Agile در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.