معنی فارسی کلمه Agglomeration

انباشتگی‌، تراكم‌، توده‌، انبار.

کاربرد Agglomeration در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.