معنی فارسی کلمه Aft

در پس‌ كشتی‌.

کاربرد Aft در جمله

1. I need four men manning the pumps , Aft of steering .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.