معنی فارسی کلمه Afghan

افغان

کاربرد Afghan در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.