معنی فارسی کلمه Affluent

فراوان‌، دولتمند.

کاربرد Affluent در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.