معنی فارسی کلمه Affirmative

مثبت‌، تصدیق‌امیز، اظ‌هار مثبت‌، عبارت‌ مثبت‌.

کاربرد Affirmative در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.