معنی فارسی کلمه Affection

مهربانی‌، تاثیر، عاط‌فه‌، مهر، ابتلاء، خاصیت‌، علاقه‌.

کاربرد Affection در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.