معنی فارسی کلمه Affected

ساختگی‌، امیخته‌ با ناز و تكبر، تحت‌ تاثیر واقع‌ شده‌.

کاربرد Affected در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.