معنی فارسی کلمه Aesthetics

زیبایی‌ شناسی‌، زیبایی‌ گرایی‌، مبحث‌ (هنرهای‌ زیبا).

کاربرد Aesthetics در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.