معنی فارسی کلمه Aerodynamic

مربوط‌ به‌ مبحث‌ حركت‌ گازها و هوا.

کاربرد Aerodynamic در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.