معنی فارسی کلمه Aero

مربوط‌ به‌ پرواز یا هواپیما.

کاربرد Aero در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.