معنی فارسی کلمه Aerate

هوا دادن‌، در تحت‌ تاثیر(شیمیایی‌) هوا دراوردن‌.

کاربرد Aerate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.