معنی فارسی کلمه Advisor

رایزن‌، مشاور، راهنما، رهنمون‌.

کاربرد Advisor در جمله

1. but there may be a nursing Advisor or some management job I don't know exactly

2. After one tense argument , an Advisor told me if I didn't agree to sell , I would regret

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.