معنی فارسی کلمه Adviser

رایزن‌، مشاور، راهنما، رهنمون‌.

کاربرد Adviser در جمله

1. Thorne you a scientific Adviser and

2. course in summer mm-hmm I don't know I'll have to ask my Adviser if I can do

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.