معنی فارسی کلمه Advisable

مقتضی‌، مصلحتی‌، مقرون‌ بصلاح‌، قابل‌ توصیه‌.

کاربرد Advisable در جمله

1. And it is Advisable that you study the most commonly used irregular verbs .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.