معنی فارسی کلمه Advertisement

اگهی‌، اعلان‌، خبر، اگاهی‌.

کاربرد Advertisement در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.