معنی فارسی کلمه Advert

عط‌ف‌ كردن‌، توجه‌ كردن‌، مخفف‌ تجارتی‌ كلمه‌ء، tnemesitrevda.

کاربرد Advert در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.