معنی فارسی کلمه Adverb

قید، ظ‌رف‌، معین‌ فعل‌، قیدی‌، عبارت‌ قیدی‌.

کاربرد Adverb در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.