معنی فارسی کلمه Adventist

منتظران ظهور

کاربرد Adventist در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.