معنی فارسی کلمه Advantageous

سودمند، نافع‌، باصرفه‌.

کاربرد Advantageous در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.