معنی فارسی کلمه Adriatic

دریای آدریاتیک

کاربرد Adriatic در جمله

1. here , protected from the swells of the Adriatic ,

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.