معنی فارسی کلمه Adrenaline

(enirhpenipE=) هورمن‌ قسمت‌ مركز غده‌ فوق‌ كلیه‌ كه‌، بالا برنده‌ء خون‌ و فشارخون‌ است‌.

کاربرد Adrenaline در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.