معنی فارسی کلمه Adoption

مربوط‌ به‌ قضیه‌ پسر خواندگی‌ عیسی‌(نسبت‌ به‌ خدا)،، اختیار، اتخاذ، قبول‌، اقتباس‌، استعمال‌ لغت‌ بیگانه‌، بدون‌ تغییر شكل‌ ان‌، (حق.) قبول‌ به‌ فرزندی‌، فرزند خوا، ندگی‌.

کاربرد Adoption در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.