معنی فارسی کلمه Adolescent

نوجوان‌، بالغ‌، جوان‌، رشید.

کاربرد Adolescent در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.