معنی فارسی کلمه Admit

پذیرفتن‌، راه‌ دادن‌، بار دادن‌، راضی‌ شدن‌ (به‌)، رضایت‌، دادن‌ (به‌)، موافقت‌ كردن‌، تصدیق‌ كردن‌، زیربار(چیزی‌)، رفتن‌، اقرار كردن‌، واگذار كردن‌، دادن‌، اعط‌اء كردن‌.

کاربرد Admit در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.