معنی فارسی کلمه Adjustment

تعدیل‌، تنظ‌یم‌.، سازگاری‌، تعدیل‌، تنظ‌یم‌، تط‌بیق‌، (حق.) تسویه‌، اصلاح‌،، (مك‌.) میزان‌، الت‌ تعدیل‌، اسباب‌ تنظ‌یم‌.

کاربرد Adjustment در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.