معنی فارسی کلمه Adjacent

مجاور، نزدیك‌.، (نظ‌.) نزدیك‌، مجاور، همسایه‌، همجوار، دیوار بدیوار.

کاربرد Adjacent در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.