معنی فارسی کلمه Adidas

آدیداس

کاربرد Adidas در جمله

1. This was followed by deals with more global brands like Pepsi , Adidas and Gillette .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.