معنی فارسی کلمه Adhere

(ycnauqeda=) چسبیدن‌، پیوستن‌، وفادار ماندن‌،، هواخواه‌ بودن‌، ط‌رفدار بودن‌، وفا كردن‌، توافق‌ داشتن‌،، متفق‌ بودن‌، جور بودن‌، (گ‌.ش‌.) بهم‌ چسبیده‌ بودن‌.

کاربرد Adhere در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.