معنی فارسی کلمه Adequate

كافی‌.، (.jda): كافی‌، تكافو كننده‌، مناسب‌، لایق‌، صلاحیت‌ دار،، بسنده‌، مساوی‌، رسا، (.n): متساوی‌ بودن‌، مساوی‌ ساختن‌،، موثر بودن‌، شایسته‌ بودن‌.

کاربرد Adequate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.