معنی فارسی کلمه Adept

زبر دست‌، ماهر، استاد، مرد زبردست‌.

کاربرد Adept در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.