معنی فارسی کلمه Addiction

اعتیاد.

کاربرد Addiction در جمله

1. so I get to see people who are facing life and death with Addiction .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.