معنی فارسی کلمه Adapter

سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ كننده‌.، وفق‌ دهنده‌.

کاربرد Adapter در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.