معنی فارسی کلمه Adapt

سازوار كردن‌، وفق‌ دادن‌، موافق‌ بودن‌، جور كردن‌، درست‌، كردن‌، تعدیل‌ كردن‌.، وفق‌ دادن‌، اقتباس‌ كردن‌.

کاربرد Adapt در جمله

1. Then , when you start a new job , you generally have to Adapt and learn a lot of new things ,

2. they'll Adapt to the driving the

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.