معنی فارسی کلمه Actuator

فعال‌ كننده‌، محرك‌.، بكار اندازنده‌.

کاربرد Actuator در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.