معنی فارسی کلمه Activism

اعتقاد بلزوم‌ عملیات‌ حاد و شدید، فرضیه‌ء، فلسفه‌ء(عملی‌).

کاربرد Activism در جمله

1. The five middle- and high schools are physical “representations of the power of student Activism , ” the Trust says .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.