معنی فارسی کلمه Activation

فعال‌ سازی‌، فعال‌ شدن‌.، كنش‌وری‌، كنش‌ور سازی‌، ایجاد فعالیت‌، بكار واداری‌،، (مع.) تخلیص‌.

کاربرد Activation در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.