معنی فارسی کلمه Activate

كنش‌ور كردن‌، بفعالیت‌ پرداختن‌، بكارانداختن‌، (مع.)، تخلیص‌ كردن‌(سنگ‌ معدن‌).، فعال‌ كردن‌.

کاربرد Activate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.