معنی فارسی کلمه Acronym

كلمه‌ایكه‌ از حرف‌ اول‌ كلمات‌ دیگری‌ تركیب‌ شده‌، باشد(مانند radar كه‌ از كلمات‌gnignar dna gnitceted، oidar ساخته‌ شده‌).، سر نام‌.

کاربرد Acronym در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.